Közzétételi lista

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató,
b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma,
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek,  Nincs ilyen tétel.
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai, Az érintett időszakban nem volt fenntartói ellenőrzés.
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai,
Intézményünk 7 órától 17 óráig tart nyitva.
Munkaprogram 2020/2021. tanév
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, Nem volt az adott időszakban pedagógiai-szakmai ellenőrzés.
g) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

SZMSZ
SZMSZ kiegészítés 2019.09.01.
SZMSZ kiegészítés 2019.12.01.

Házirend
Házirend kiegészítés 2019.12.01.

 Pedagógiai program 2020

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége,
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei,
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Az érintett időszakban kimaradó tanuló nem volt. Évfolyamismétlők száma: 1 fő
e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit, (csak szakközépiskolák és gimnáziumok esetén) Nem releváns.
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége Az iskolánk Pedagógiai programjában és Éves munkaprogramjában meghatározott szakkörökön és sportfoglalkozásokon vehetnek részt tanulóink. Ezen kívül minden tanévben felzárkóztató és tehetségfejlesztő foglalkozásokat is szervezünk (lehetőség szerint).
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai, A házi feladatok adása óráról órára történik. Naponta legfeljebb 2 témazáró dolgozat íratható, amelynek időpontját a tanulókkal előre közölni kell.
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, Az osztályozó vizsgák tervezett időpontja első félévben január 2. hete, a második félévben június 1. hete.
A követleményeket iskolánk helyi tanterve tartalmazza, melyet a vizsgaszervezés feltételeit betartva közlünk az érintettekkel.
i) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.